Body Lab One Lubin

Body Lab One Lubin

Lubin
Bema 1, 59-300 Lubin

§ 1. Postanowienia ogólneNiniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”określa prawa i obowiązki członków Klubu Body Lab One.§ 2. Członkostwo Klubu1. Do korzystania z usług klubu uprawnieni są wyłącznie jego członkowie posiadający ważne karty na świadczenie usług klubu.2. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona całkowicie.3. Członkiem klubu może być również osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia, za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.§ 3. Zakres usług klubuKlub Body Lab One, zwany dalej „klubem” świadczy następujące usługi:1. zajęcia fitness;2. strefa cardio;3. strefa wolnych ciężarów;4. sztuki walki5. trening funkcjonalny§ 4. Karty na świadczenie usług1. Dokumentem legitymującym do korzystania z usług świadczonych przez klub jest wyłącznie karta wydana przez organizatora na okres, na który zawarta została umowa o świadczenie usług2. Kartą może posługiwać się tylko osoba wskazana imiennie w jej treści jako członek.3. Wstęp do klubu następuje po okazaniu karty w recepcji klubu.4. Każdy z członków jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zrobienie sobie zdjęcia komputerowego, które będzie służyło do identyfikacji członków klubu.5. Karta z aktualną opłatą dokonaną zgodnie z ogólnymi warunkami umowy o świadczenie usług uprawnia do korzystania z usług klubu określonych w §3 pkt.6. Klub Body Lab One honoruje karty Benefit System, karty OK System i karty Fit Flex§ 5. Korzystanie z usług klubu1. Członek zobowiązany jest:a) Do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych członków, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia klubu, jak również zanieczyszczanie pomieszczeń klubu.b) Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w tychże pomieszczeniach.2. Ćwiczenia zajęć fitness oraz zajęcia spinning prowadzone są w grupach (minimalna liczba osób 4).Usługodawcy przysługuje prawo odwołania zajęć lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym, powiadomieniu o Usługobiorcy.3. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.4. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających5. Na siłowni wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.6. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce).7. Klienci mają prawo do skorzystania z usług Body Lab One raz dziennie w godzinach otwarcia klub ; jednakże nie dłużej niż 2 godziny.8. Klienci mają prawo do dokonania 1 rezerwacji na zajęcia, które odbywają się w ciągu dnia.§ 6. Rodzaje umów (kart na świadczenie usług)1. Umowa o świadczenie usług może być zawarta na okres:- trzymiesięczny- sześciomiesięczny2. Umowa może być także zawarta na określoną ilość świadczeń przez Usługodawcę:- jednorazowe wejście- karta 10-wejściowa- karnet typu groupon – karta na wielokrotne wejście.3. Ze względu na to jakie warunki zawiera umowa o świadczenie usług wyróżnia się:- karty całodzienne- karty poranne- karty studenckie (ważne z legitymacją studencką do 26 roku życia)- karty firmowe4. Wraz z zawarciem umowy na świadczenie usług Usługodawca otrzymuje kartę wstępu do obiektu Body Lab One, która potwierdza rodzaj zawartej umowy.5. Usługobiorca nie może przekazywać karty wstępu innej osobie.§ 7. Opłaty1. Wysokość opłat zależy od warunków zawartych w umowie o świadczenie usług i okresu trwania2. Cennik za usługi jest ustalany przez Usługodawcę. Zmiana cennika po zawarciu umowy nie upoważnia Usługodawcy do żądania uiszczenia opłaty o wyższej kwocie. Usługobiorca nie może żądać obniżenia opłaty w przypadku zmniejszenia jej wysokości przez Usługodawcę.§ 8. Warunki zdrowotne wymagane do zawarcia umowy o świadczenie usług1. Usługobiorca oświadcza, że jest dobrego stanu zdrowia, zapewnia, że nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo uniemożliwiające w jakimkolwiek stopniu wykonywanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń Usługodawcy.2. Usługobiorca zobowiązuje się nie korzystać z urządzeń Usługodawcy w przypadku posiadania skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych członków3. Usługodawcy w przypadku wskazanym w pkt. 2 przysługuje prawo ograniczenia lub zakazania korzystania z urządzeń.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia jakiego doznać może Usługobiorca podczas korzystania z jego usług.5. W przypadku chwilowej niezdolności do zajęć, spowodowanej złym stanem zdrowia bądź wyjazdem służbowym istnieje możliwość zawieszenia karty i przedłużenia o okres nieaktywności. Warunkiem zawieszenia karty jest dostarczenie Usługodawcy, kserokopii zaświadczenia druku L4 lub zaświadczenia delegowania pracownika przez pracodawcę w terminie 7 dni. Karnety miesięczne oraz zakupione w promocji nie podlegają jakimkolwiek zawieszeniom .§ 9. Zabezpieczenie mienia Usługobiorcy1. Usługodawca użycza, na czas pobytu Usługobiorcy w Body Lab One, szafkę odzieżową.2. Usługobiorca ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Usługobiorcę. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno rzeczy pozostawionych w szafkach jak i poza nimi.§ 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez UsługodawcęUsługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Usługobiorcę. Usługobiorcy nie przysługuje jednak prawo do żądania zwrotu opłaty za okres czasu od jej zawarcia do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niej.§ 11. Przedłużenie umowyUmowa zostaje przedłużona na kolejny okres w przypadku opłacenia przez Usługobiorcę opłaty za świadczenie usług wg. cennika obowiązującego w dniu uiszczenia opłaty.§ 12. Postanowienia końcowe1. O przypadku utraty lub zniszczenia karty wstępu Usługobiorca ma obowiązek zawiadomić Usługodawcę w terminie 7 dni od daty takiego zdarzenia. Wydanie nowej karty następuje za opłatą administracyjną w wysokości 30,00 zł.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

RezerwacjeNazwa
Lokalizacja
Trener
Data
Cena(zł)
Rezerwacja
Ten obiekt nie posiada usług do rezerwacji w tym czasie. Spróbuj wybrać inną datę, godzinę lub zwiększyć tolerancję.