Calypso Fitness Club

Calypso Fitness Club

Warszawa
Górczewska 124, 01-460 Warszawa

Regulamin Klubu

 

1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub Fitness prowadzony przez Calypso Fitness S.A. (Członek Klubu), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”),  z Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400719, NIP: 525-251-96-84 , o kapitale zakładowym w wysokości         125 000 zł, prowadzącą kluby działające pod marką Calypso Fitness  w Piasecznie przy ul. Pawia 9, w Warszawie przy ul. przy ul. Puławskiej 17, w Warszawie przy ul. Górczewskiej 124, w Warszawie przy ul. Dalanowskiej 46, w Warszawie przy ul. Puławskiej 427a oraz w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26; przy czym niniejsza umowa może dotyczyć minimum jednej z wymienionych, powyższych lokalizacji (dalej „Klub”).                    .

2. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Członka Klubu formularza Karty Rejestracyjnej – Umowy na korzystanie z fitness klubu  działającego  pod marką Calypso Fitness wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się oraz przyjęciu do respektowania zapisów niniejszego Regulaminu.                           .

3. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia.                           .

4. Każdy Członek Klubu otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany jest okazywać przy wejściu do Klubu. Obsługa Klubu może również żądać okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu.

5. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karnetu przez Członka Klubu, innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest zabroniona.      .

6. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony  od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z siłowni, zajęć fitness oraz  z sauny.

7. Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony („ Umowa OPEN” oraz „Umowa do 17:00” ) albo na czas określony jednego (1) lub więcej  miesięcy (Karnet Open oraz Karnet do 17:00).            .

8. Rozróżniane są cztery rodzaje karnetów: „Karnet OPEN” i „ Umowa OPEN” uprawniające do korzystania z usług Klubu w godzinach jego otwarcia oraz „Karnet do 17:00” i „Umowa do 17:00” uprawniające do korzystania z usług Klubu w godzinach 7:00-17:00 od poniedziałku do piątku a w soboty i niedziele w godzinach otwarcia Klubu. Zmiany w zakresie i rodzajach karnetów mogą być wprowadzane przez Klub w dowolnym czasie i nie powodują one konieczności zmiany regulaminu, przy czym nie mogą one zmienić, w sposób istotny warunków Umowy zawartej pomiędzy Członkiem Klubu a Klubem.

9. Opłata członkowska obowiązuje w wysokości określonej w Umowie i jest płatna w kasie Klubu w dniu zawarcia Umowy.                      

10. Opłata Członkowska ma charakter bezzwrotny.                

11. W przypadku Umów zawartych na czas oznaczony Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty członkowskiej jedynie w chwili zawarcia pierwszej z umów na czas oznaczony.                                   

12. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje karnetów określa Umowa. W przypadku zmiany wysokości opłaty Klub zawiadamia Członka Klubu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. W przypadki sprzeciwu Członka klubu na wprowadzone zamiany, Członkowi Klubu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na dzień wejścia zmiany w życie. Sprzeciw dla swej skuteczności musi być wniesiony w formie pisemnej.

13. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Opłaty za karnety należne są i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Podpisując Umowę Członek Klubu zobowiązuje się uiszczać opłaty za karnet przez cały okres trwania Umowy.

15. W przypadku, gdy Umowa została zawarta na czas określony 1 lub więcej miesięcy (Karnet OPEN, Karnet do 17:00) opłata za karnet płatna jest gotówką lub kartą płatniczą        w recepcji Klubu.

16. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony (Umowa OPEN, Umowa do 17:00) płatność za karnet powinna być dokonywana przy użyciu karty płatniczej (zlecenie stałe (ZS) Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub przelewem bankowym (polecenie zapłaty (PZ)), z góry, do 5-go dnia danego miesiąca. Członek Klubu zobowiązuje się do niewycofania zlecenia stałego (ZS) lub polecenia zapłaty (PZ) przez okres trwania Umowy oraz do zapewnienia wystarczających środków na rachunku bankowym lub rachunku karty kredytowej na pokrycie opłaty za karnet.

17. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty członkowskiej wraz z należnymi bieżącymi opłatami z tytułu korzystania   z karnetów. Od tego dnia członkowi klubu  przysługuje prawo do korzystania z usług oferowanych przez klub.        

18. Członek Klubu w zależności od wyboru karnetu i sposobu płatności dokonanego w Umowie, zobowiązany jest do wskazania numeru i daty ważności karty płatniczej  lub numeru rachunku bankowego w celu dokonania opłat za karnet.      

19. Podpis Członka Klubu na poleceniu zapłaty z karty płatniczej  lub poleceniu zapłaty uprawnia Klub do obciążenia rachunku karty płatniczej lub rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu opłaty za karnet w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania umowy bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu.                     

20. Polecenie zapłaty może być stosowane przez wszystkie banki, które zawarły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty. Sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania polecenia zapłaty jest monitorowane i chronione przez bank, w którym Członek Klubu posiada rachunek bankowy. Jeżeli wysokość opłat za karnet lub terminy ich płatności ulegną zmianie, Klub powiadomi o tym Członka Klubu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. W przypadku sprzeciwu Członka Klubu na wprowadzone zmiany, Członkowi klubu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na dzień wejścia zmian w  życie. Sprzeciw dla swej skuteczności misi być wniesiony w formie pisemnej.

21. W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za karnet przekraczających 7 dni , Klub po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo , mailowo, osobiście lub pisemnie Członka Klubu        o zaległościach oraz o możliwości zawieszenia dostępu Członka Klubu do Klubu i wyznaczeniu 7 dniowego terminu zapłaty zaległości, może, w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, dokonać natychmiastowego  zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach do wstępu do klubu. Zawieszenie Członka Klubu  w przypadku o  którym mowa w zadaniu poprzednim nie wymaga dodatkowego zawiadomienia Członka Klubu o tym fakcie.

22. W okresie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach, Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu związanych z dostępem do Klubu.

23. Klub może rozwiązać Umowę z Członkiem Klubu bez zachowania okresu wypowiedzenia , jeżeli Członek Klubu, w przypadku powstania zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających 7 dni  pomimo wezwania do zapłaty należności wynikających z Umowy, w szczególności opłaty za karnet, nie dokonał zapłaty całości należności wskazanych w wezwaniu w terminie 7 dni od otrzymania  wezwania.

24. W przypadku umów zawartych na czas oznaczony wysokość opłaty za karnet każdorazowo ustalana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący w dacie zawierania umowy, cennik lub zapisy w umowie.                   

25. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony Klub może dokonań zmiany wysokości opłat za karnet pod warunkiem powiadomienia Członka Klubu o tym fakcie na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim Członek klubu może wypowiedzieć umowę ze skutkiem  od dnia wprowadzenia podwyższenia opłat za karnet.              

26. Członek Klubu może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.                         

27. Członek Klubu może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku jednoczesnej nieprzerwanej niedostępności klubów wskazanych w punkcie 1 regulaminu trwającej dłużej niż 7 dni- w takim przypadku postanowienia  punktu 31 stosuje się odpowiednio.                              

28. Klub może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku  naruszenia przez członka klubu postanowień niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza punktów 34, 35, 36 oraz 40, z zastrzeżeniem punktu 41.

29. Wypowiedzenie dla swej skuteczności powinno zostać dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej i może zostać złożone w recepcji klubu. W recepcjach klubów dostępne są stosowne formularze. W przypadku gdy członek klubu w czasie obowiązywania umowy albo w terminie 7 dni od wygaśnięcia umowy zawrze z klubem nową umowę to taki członek klubu z uwagi na kontynuację stosunku członkostwa zostanie zwolniony z ponoszenia opłaty wpisowej w związku zawarciem nowej umowy. Powyższe nie dotyczy przypadku wygaśnięcia umowy na czas nieoznaczony w związku z jej wypowiedzeniem przez członka klubu - w takich przypadkach ponowne korzystanie z usług klubu może nastąpić jedynie na podstawie 1 miesięcznych karnetów open przy czym zawarcie pierwszej umowy na czas nieoznaczony wymagać będzie uiszczenia przez członka klubu ponownie opłaty członkowskiej.                                

30. Rzeczy wartościowe Członek Klubu zobowiązany jest zdeponować w recepcji lub/i oznaczonych szafkach depozytowych znajdujących się na terenie Klubu. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w w/w miejscach, Klub nie ponosi odpowiedzialności.                             

31. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W przypadku gdy, czas przez który z winy Klubu, Członek Klubu nie może korzystać z przysługujących mu zgodnie z Umową świadczeń, wynosi powyżej   8 godzin w danym dniu Członkowi Klubu przysługuje prawo do obniżki miesięcznej ceny karnetu, proporcjonalnie do ilości dni, przez które Klub nie świadczył usług, gdzie za każdy dzień nieświadczenia usług przez Klub przysługuje obniżka  w wysokości 1/ 30 ceny Karnetu potrącana z ceny karnetu za kolejny miesiąc lub zwracana członkowi klubu gotówką według wyboru członka klubu.                                    

32. Klub zapewnia Członkom Klubu bezpłatną opiekę instruktorów

33. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń  i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.

34. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, udostępnionych w recepcji klubu a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów.                           

35. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.                                      

36. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Klubu jest zabronione.               

37. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe.                    

38. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zmiennego, krytego obuwia sportowego.                            .

39. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.

40. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.

41. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu określonych w punkcie 5, 34, 35, 36 oraz 40, klub ma prawo do rozwiązania umowy z Członkiem Klubu bez zachowania okresu wypowiedzenia.                           

42. Do Umowy pomiędzy Członkiem a Klubem zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny.

 

zapoznałem się i akceptuję Regulamin Klubu: ……………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Calypso Fitness S.A z siedzibą w Warszawie (00-097) przy ul. Fredry 6 w związku z wykonaniem Umowy oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926). *

 

……………………………………………….

(podpis klienta)   

RezerwacjeNazwa
Lokalizacja
Trener
Data
Cena(zł)
Rezerwacja
Ten obiekt nie posiada usług do rezerwacji w tym czasie. Spróbuj wybrać inną datę, godzinę lub zwiększyć tolerancję.