Regulamin

I Definicje

Ilekroć w regulaminie występują terminy pisane wielką literą, mają znaczenie jak poniżej.

 1. Serwis –  platforma internetowa prowadzona pod domeną sportbooker.pl przez - SportBooker Sp. z o.o., ul. Warszawska 183/185, 61-055 Poznań, NIP 972-123-87-88, REGON 302074789, KRS nr 0000415067;
 2. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Serwisem w zakresie umieszczania Ogłoszeń  umożliwiających rejestrację na łamach Serwisu.
 3. Obiekt – miejsce sportowo-rekreacyjne, należące do Partnera, którego dotyczy rezerwacja dokonywana przez Użytkownika Serwisu.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.
 5. Konto Junior – Konto umożliwiające Użytkownikom pomiędzy 13, a 18 rokiem życia  do korzystania z funkcji Serwisu. Junior może wystawiać Ogłoszenia, komentować i dyskutować na forum, jeżeli na rejestrację w Serwisie wyrazili zgodę opiekunowie prawni.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
 8. Anulacja – wcześniejsze powiadomienie Partnera przez Użytkownika o nie skorzystaniu z wcześniej dokonanej rezerwacji Obiektu.
 9. Punkty ujemne – przyznawane Użytkownikowi za uporczywe dokonywanie rezerwacji w Serwisie i nie pojawienie się w Obiekcie lub anulowanie rezerwacji po upływie przeznaczonego na ten cel czasu. Zebranie 5 Punktów ujemnych może spowodować zablokowanie na miesiąc możliwość dokonywania rezerwacji przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 10. Promowanie – dodatkowa usługa świadczona przez Serwis, polegająca na wewnętrznym pozycjonowaniu Obiektu Partnera w wyszukiwarce sportbooker.pl za dodatkową opłatą prowizyjną.

II Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten dotyczy zasad świadczenia usług za pomocą www.sportbooker.pl, należącego do SportBooker Sp. z o.o., ul.Warszawska 183/185, 61-055 Poznań, NIP 972-123-87-88, REGON 302074789, wpisanego do KRS nr 0000415067, zwanego dalej Serwisem.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, Partnera jak również prawa i obowiązki Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sportbooker.pl.
 4. Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu w sposób nieograniczony wyrażając akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 III Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
  • dostęp do sieci Internet,
  • adres poczty email.
 2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Partner i Użytkownik.
 3. Partner/Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Partnera/Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.sportbooker.pl/cookies.html, stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

III Rejestracja

 1. W przypadku przeglądania zawartości Serwisu rejestracja nie jest obowiązkowa.
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania ze wszystkich funkcji Serwisu po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza znajdującego w Serwisie, w którym Użytkownik podaję dane osobowe niezbędne do aktywacji Konta Użytkownika, a następnie akceptacji regulaminu lub poprzez Facebook.
 3. Hasło podawane przy logowaniu do Serwisu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie www.sporbooker.pl/uzytkownik/moje-dane.html poprzez podanie starego oraz nowego  hasła. Można je także zmienić na stronie www.sporbooker.pl/uzytkownik/odzyskaj-haslo.html podając adres e-mail.
 4. Założenie konta Junior oraz wszelkie czynności dostępne dla Użytkowników są możliwe po wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego w czasie rejestracji.
 5. Założenie „Konta użytkownika” jest nieodpłatne.
 6. Użytkownik nie może przekazywać loginu i hasła osobom trzecim.
 7. Użytkownik przez akceptacje regulaminu składa oświadczenie następującej treści :
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Serwis, przekazanych w formularzu, dla celów należytego wykonania umowy,
  • przystąpiłem  dobrowolnie do korzystania z usług Serwisu,
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 8. Rejestracja umożliwia zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu.
 9. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej z tytułu Praw Własności Intelektualnej.

IV Konto Junior

 1. Konto Junior może założyć osoba będąca pomiędzy 13-18 rokiem życia.
 2. Po wyrażeniu zgody opiekunów, wysłania formularza oraz akceptacji regulaminu staje się Użytkownikiem Serwisu.
 3. Osoba pomiędzy 13, a 18 rokiem życia korzystająca z Serwisu z innego konta niż Konta Junior, może zostać zablokowana.
 4. Wypełniając formularz wraz z opiekunami, Użytkownik podaję wszystkie wymagane w nim dane.
 5. Użytkownik Konta Junior lub osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za działania Użytkownika Konta Junior w ramach Serwisu, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Serwisu i osób trzecich. W wyniku Rejestracji Użytkownik Konta Junior zostaje wyróżniony specjalną ikoną widoczną dla pozostałych Użytkowników Serwisu.
 6. Użytkownik Konta Junior powinien korzystać z Serwisu zgodnie ze wszystkimi postanowieniami regulaminu wraz z przestrzeganiem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
 7. Założenie Konta Junior ma gwarantować bezpieczeństwo i pełną legalność dokonywanych transakcji.
 8. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za działania i zaniechania Użytkownika korzystającego z Konta Junior.
 9. Użytkownik Konta Junior nie może być Ogłoszeniodawcą.

V Zakres usług Serwisu

 1. Serwis daje możliwość Użytkownikom na dokonanie rezerwacji Obiektu Partnera.
 2. Użytkownik może korzystać również z innych usług oferowanych w Serwisie.
 3. Użytkownik korzysta z funkcji Serwisu w sposób nieodpłatny.
 4. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie rezerwacji tylko tych Obiektów, których właściciele podpisali umowę z Serwisem.
 5. Treść ogłoszenia możliwości dokonania rezerwacji w Obiekcie powinna w jasny sposób nawiązywać do Usługi, opisywać Obiekt dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd.
 6. Użytkownik dokona rezerwacji w sposób dobrowolny w momencie wybrania usługi w Serwisie, potwierdzając przy użyciu przycisku -  zarezerwuj.
 7. Zakazane jest umieszczanie opinii:
  • niosących treści bezprawne,
  • zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
  • podawanie fałszywych lub mylących informacji;
  • naruszających  prawa osób trzecich;
  • rozpowszechniających spam;
 8. Użytkownik dokonujący rezerwacji w danym Obiekcie sportowym potwierdza zapoznanie się z regulaminem danego Partnera, dostępnym pod wskazanym adresem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jeśli Użytkownik nie respektuje warunków zawartych w w/w regulaminie, nie jest uprawniony do dokonywania rezerwacji.
 9. Dokonanie rezerwacji na profilu Partnera w Serwisie, oznacza zawarcie umowy pomiędzy Partnerem, a Użytkownikiem za pośrednictwem Sportbooker.pl. Opłata za usługi Partnera na podstawie w/w umowy odbywa się na warunkach określonych przez Strony.
 10. Partner zobowiązany jest do traktowania Użytkownika jako strony umowy i do przeprowadzenia transakcji dokonanej zgodnie z informacjami o Obiekcie/Usłudze dostępnymi na łamach Serwisu w momencie dokonania przez Użytkownika jego wyboru.
 11. Użytkownik poza opłatami/dopłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu transakcji nie zostanie przez Partnera obciążony żadną inną opłatą manipulacyjno/administracyjną.
 12. Czas realizacji rezerwacji Obiektu i czasu trenera za pośrednictwem sportbooker.pl jest ściśle określony.
 13. W przypadku dokonania przez Użytkownika rezerwacji w Serwisie, Partner jak i Użytkownik powinien otrzymać potwierdzenie każdej rezerwacji dokonanej na platformie sportbooker.pl za pomocą wysłania wiadomości e-mail.

VI Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik korzysta z funkcji Serwisu nieodpłatnie.
 2. Użytkownik ma obowiązek zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 3. Użytkownik nie może przekazywać kodów do konta na Serwisie osobom trzecim.
 4. Użytkownik przeglądając funkcje Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno Serwisu.
 5. Użytkownik jest zobowiązany zrealizować rezerwacje dokonaną za pośrednictwem Serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik nie może wywiązać się z tego zobowiązania powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Partnera oraz Serwis klikając przycisk Odwołaj w Liście rezerwacji pod adresem www.sportbooker.pl/uzytkownik/lista-rezerwacji.html.
 6. Użytkownik przed dokonaniem rezerwacji powinien zapoznać się z określonymi przez Partnera warunkami rezygnacji z rezerwacji Obiektu. W szczególności, czasu, w jakim możliwa jest rezygnacja z dokonanej rezerwacji.

VII Anulowanie rezerwacji

 1. Partner poinformuje Użytkowników o maksymalnym czasie na odwołanie rezerwacji.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania Anulacji rezerwacji. Nie wywiązanie się ze złożonej rezerwacji pomimo nie dokonanie anulacji będzie skutkować przyznaniem Użytkownikowi 2 Punktów ujemnych. Anulowanie rezerwacji po upływie czasu z punktu 1. będzie skutkować przyznaniem jednego Punktu ujemnego
 3. Partner nie ma prawa do Anulacji rezerwacji Użytkownika dokonanej on-line.
 4. Użytkownik otrzyma wiadomość na adres e-mail o dokonaniu przez Partnera zgłoszenia Serwisowi o dokonywanych Anulacjach.
 5. W razie powtarzających się (min. 3 z rzędu) Anulacji rezerwacji dokonanej prze Użytkownika, Serwis może przyznać tzw. Punkty ujemne (po 2 za każdą kolejną anulacje) Otrzymanie 5 punktów ujemnych w ciągu 30 dni może skutkować zawieszeniem możliwości dokonywania przez Użytkownika rezerwacji na łamach Serwisu przez kolejne 30 dni od otrzymania przez Użytkownika wiadomości na adres e-mail.

VIII Prawa i Obowiązki Partnera

 1. Partner na łamach Serwisu dostarcza informacje o Obiekcie poprzez publikację zdjęć oraz przesłanie opisu Obiektu. Opis powinien zawierać szczegóły dotyczące świadczonych usług, dostępnych lokalizacji; szczegóły dotyczące cen, zasad anulowania rezerwacji i postępowania w przypadku niepojawienia się Użytkownika w Obiekcie.
 2. Zmiana informacji dokonana przez Partnera o rodzaju, terminie, cenie i lokalizacji zdjęć nie wiążą Użytkowników, którzy dokonali rezerwacji przed datą ich publikacji na łamach Serwisu.
 3. Partner zobowiązuje się, że przekazane Informacje będą prawdziwe, rzetelne i wiarygodne oraz że będzie je uaktualnił na bieżąco.
 4. Informacje o Obiekcie, dostarczone wraz z załączonymi zdjęciami, pozostają własnością Partnera. Serwis, ma możliwość ich edytowania, zmieniania oraz tłumaczenia na inne języki.
 5. Partner nie będzie wysyłać niezamówionych informacji handlowych do Użytkowników, którzy dokonali rezerwacji w ich Obiekcie.
 6. Partner zobowiązuje się zrealizować rezerwację dokonaną za pośrednictwem Serwisu. W przypadku, gdy Partner nie może wywiązać się z tego zobowiązania powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Użytkownika (na podany przez niego adres e-mail.) oraz Serwis.
 7. Partner zobowiązany jest do zagwarantowania dostępności Obiektu/Trenera w miejscu i czasie określonym w rezerwacji, w innym przypadku, Partner powinien bezzwłocznie poinformować Serwis o zaistniałej sytuacji oraz zapewnić Użytkownikowi na swój koszt usługę w Obiekcie o tym samym bądź wyższym standardzie.
 8. Partner ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich Usług wobec Użytkownika, chyba że nastąpiło to wskutek Siły wyższej lub z przyczyn leżących w gestii Użytkownika.
 9. W przypadku Siły Wyższej, Partner nie obciąży Użytkownika jakimikolwiek opłatami i kosztami (lub zwróci je w razie zaistnienia takiej sytuacji).

IX Prawa i Obowiązku Sewisu

 1. Serwis troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.sportbooker.pl   o każdej porze.
 2. Serwis przekaże i udostępni rezerwację dokonaną przez Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości na podany przez Partnera i Użytkownika adres e-mail.
 3. Serwis ma możliwość, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu do zaniechania naruszeń, zablokowania konta Użytkownika w przypadku:
  • złamania zasad regulaminu;
  • podejmowania działań na szkodę Partnera, innego Użytkownika, sportbooker.pl;
  • podawania nieprawdziwych danych;
  • uzyskaniu przez Użytkownika 5 pkt. ujemnych związanych z wielokrotnie dokonaną rezerwacją i brakiem jej realizacji.
  • Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z dokonania rezerwacji przez Użytkownika na łamach Serwisu, z innych przyczyn niż siła wyższa.
 4. Serwis daje możliwość Użytkownikom wystawiania opinii o Obiekcie, podejmując starania do monitorowania ich treści. W razie umieszczenia obraźliwych wyrażeń, wyzwisk lub danych innych osób, Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji i / lub usunięcia wpisu.
 5. Po dokonaniu przez Użytkownika rezerwacji za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik każdorazowo powinien otrzymać potwierdzenie.
 6. Serwis może wskazać rozwiązanie na zażalenia i skargi Użytkowników dotyczące wykonania przez Partnera usługi oraz weryfikację prawdziwości przekazanych przez niego informacji, warunków, cen.
 7. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika lub Partnera, jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 8. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach  Serwisu Użytkowników bądź Partnerów, Serwis jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 9. W przypadku, gdy Serwis wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników/Partnerów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

X Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Brightsoft sp.zo.o., ul. Warszawska 183/185, 61-055 Poznań, NIP 972-123-87-88, REGON 302074789, wpisanego do KRS nr 0000415067 która działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Partnerowi korzystania ze świadczonych usług.
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu  i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w Umowie wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Partnerem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza  następujące dane: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu (w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).
 5. Partner ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Partner może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:
  • e-mail na adres: kontakt@sportbooker.pl
  • listownie: SportBooker Sp. z o.o., ul. Warszawska 183/185, 61-055 Poznań
 6. W przypadku posiadania przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Partnera do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;
  • natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
 7. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

XI Procedura reklamacyjna.

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wysyłając maila podanego na stronie sportbooker.pl, w którego treści wpisuje:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty Użytkownika;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

  - w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.

 2. Serwis, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14  dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Serwis niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

XII Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis ( rezygnacje z konta Użytkownika w Serwisie) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail.
 2. Serwis może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestaniu naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług m.in. udostępnia usługi Serwisu innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez jego wcześniejszej zgody.
 3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Użytkowników.

XIII Polityka prywatności

 1. SportBooker.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i Partnerów. SportBooker.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Serwis sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik i Partner mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Dane podawane przez Użytkownika i Partnera w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług. Aktualne  dane Użytkownika i Partnera, o których mowa w regulaminie będą  udostępniane  innym  Użytkownikom lub Partnerom, o ile będzie to konieczne  do zawarcia   i wykonania  umowy zawartej w wyniku korzystania z usług Serwisu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 4. Okazjonalnie w Serwisie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego, dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
 5. Dane Użytkowników lub Partnerów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

XIV Przepisy Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.sportbooker.pl/regulamin.html.
 2. Serwis dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników/Partnerów, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian. 4.Akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania z Serwisu.